Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Chi Academy en de (ingeschreven) persoon betreffende het sporten bij de Chi Academy.

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: https://www.chiacademy.nl/privacyverklaring-chi-academy/ Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

1. Definities
1.1. Ingangsdatum: de ingangsdatum van uw overeenkomst is gelijk aan de datum van inschrijving.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen de Chi Academy en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij de overeenkomst.
1.3 Week-Periode: de vaste periodes van 4 weken waaruit uw overeenkomst is samengesteld. Deze periodes lopen synchroon met de weeknummers van het jaar. Periode 1 is Week 1 t/m 4, Periode 2 is Week 5 t/m 8, Periode 3 is Week 9 t/m 12, enzovoort. Een jaar beslaat 13 periodes. De 1e week van iedere periode wordt gehanteerd als vast betaalmoment. Een uitzondering hierop is de ingangsdatum. Het betaalmoment volgt dan zsm (in dezelfde week) voor het aantal resterende weken voor desbetreffende periode. En loopt daarna weer synchroon met de 1e week van iedere periode.
1.4 Opzegtermijn: dit is volledige Week-Periode van 4 weken

2. Abonnementsduur en beëindiging:
2.1. Wanneer u lid wordt van de Chi Academy is de duur gebaseerd op de gekozen abonnementsvorm: flex-abonnement, jaar-abonnement, 1/2-jarig abonnement. Het flex-abonnement is steeds voor een periode van 4 weken en voor onbepaalde tijd met opzegbaarheid van de Week-Periode. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor het einde van iedere Week-Periode, waarbij een opzegtermijn van een volledige Week-Periode in acht dient te worden genomen. En met dien verstande dat het abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende Week-Periode. Het abonnement wordt na iedere contractperiode stilzwijgend verlengd voor steeds een Week-Periode. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan de Chi Academy te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen. Bij de jaarabonnementen is tussentijdse opzegging niet mogelijk. U gaat het abonnement aan voor de overeengekomen looptijd van een Week-Periode, 1 jaar of 1/2 jaar.
2.2 Indien u de frequentie van het aantal keren sporten wilt aanpassen, geldt per separate sport eveneens een wijzigingstermijn van een Week-Periode. Opzegging dient schriftelijk, cq. per e-email te gebeuren door:
a. te e-mailen naar administratie@chiacademy.nl , info@chiacademy.nl of
b. een brief te verzenden naar Chi Academy, tav afdeling Administratie, Stadionlaan 75, 5213 JJ ‘s-Hertogenbosch. Een geldige opzegging bevat ten minste de gewenste opzegdatum en de naam waaronder de abonnee bij Chi Academy bekend is. Een lidmaatschap kan enkel opgezegd worden door de abonnee (of rechtsgeldige wettelijke vertegenwoordiger).
2.3 Uitgezonderd van lid 1 t/m lid 2, is de inschrijving via de 10-rittenkaart. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing. De 10-rittenkaart blijft 10 jaar na uitgifte geldig en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ongebruikte rittenkaarten kunnen binnen 14 dagen na aanschaf worden geretourneerd.
2.4 Voor Personal Training gelden het aantal aangeschafte lessen als abonnementsduur en eindigt daarna, na deelname van de laatste aangeschafte Personal Training les, vanwege rechtswege.
2.5 Indien u een jaarabonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 1 jaar en eindigt na 1 jaar. U heeft de optie om het abonnement met weer een jaar te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds een Week-Periode en omgezet naar een flex-abonnement. Het jaarabonnement geeft recht op 10% korting op het totale abonnementstarief.
2.6 Indien u een 1/2-jarig abonnement aanschaft, dan geldt de datum van aanmelding als startdatum voor het jaarabonnement voor de duur van 1/2 jaar en eindigt na 1/2 jaar. U heeft de optie om het abonnement weer te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds een Week-Periode en omgezet naar een flex-abonnement. Het 1/2 jaarabonnement geeft recht op 5% korting op het totale abonnementstarief.
2.7 Voor leden van eenzelfde huishouding onder hetzelfde woonadres, bieden wij voor extra leden voordelige kortingen voor additionele abonnementen met kortingspercentages van resp. 10%.
2.8 Voor voltijd-studenten bieden wij studentenkorting voor studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen. Een voltijd student besteedt gem. 40 uur per week aan zijn studie.
2.9 Opzeggingen worden altijd door ons schriftelijk / per email bevestigd. Indien u geen opzeggingsbevestiging heeft ontvangen, neemt u direct contact met ons op.
3.0 Indien u deelneemt aan een proefles, geldt de overeenkomst voor de duur van de aangevraagde proefles(sen) en eindigt deze daarna van rechtswege.

3. Betaling:
U dient uiterlijk of op de 1e week van elke 4-wekelijkse periode uw contributie te voldoen. De periodieke contributie vindt plaats via automatische incasso. Bij uitzondering en na overleg is het mogelijk via andere wijze te betalen. Bij afwijkende betalingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

4. Restitutie:
Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

5. Abonnement:
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken, alsmede de online trainingen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Wangedrag:
Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap / samenwerking bij de Chi Academy beëindigd. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die tegen het fatsoen, normen & waarden ingaan. Onze huisregels dienen nageleefd te worden. Er kan worden gevraagd om een verklaring van goed gedrag.

7. Deactivering / Annulering:
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren of na goed overleg met de Chi Academy. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op een volgende Week-Periode met in achtneming van een termijn van een Week-Periode. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De maximale periode voor de tijdelijke deactivering bedraagt 4 aaneengesloten Week-Perioden. Na deze periode wordt het abonnement weer automatisch geactiveerd met bijbehorende betalingsverplichting. Bij annulering van Personal Trainingen dienen deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven, hierna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Tijdens een lockdown (pandemie) hanteren we dezelfde voorwaarde.

8. Vakantie:
Vakanties en gesloten dagen zijn verwerkt in de contributie. Tijdens de vakantieperiode(n) loopt uw betalingsverplichting van de contributie door. Op de website van de Chi Academy staat een overzicht van de vakanties en gesloten dagen.

9. Deelname:
Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

10. Jaarlijkse indexering:
Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

11. Aantal lessen:
U heeft bij inschrijving de keuze in een abonnementsvorm gebaseerd op het aantal lessen per week. Het aantal lessen geeft u aan op het inschrijfformulier en is bepalend voor het contributiebedrag.

12. Kledingvoorschriften en hygiëne:
In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen. Kleding is bij de instructeur te verkrijgen. Protectiemateriaal is bij verschillende disciplines verplicht. Deze kunnen in beginsel geleend worden, maar eigen aanschaf is na inschrijving verplicht binnen 4 weken verplicht. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, schone trainingskleding).

13. Veiligheid en aansprakelijkheid:
Vechtsporten vallen onder risico-sport. Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van de Chi Academy geschieden geheel op eigen risico. De Chi Academy wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

14. Conformering overeenkomst:
De abonnementhouder/ster verklaart door inschrijving bij de Chi Academy, de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. De Chi Academy is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door de Chi Academy te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

15. Overige bepalingen:
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de Chi Academy beoordeeld en beslist.

Laatste update: 4 november 2023

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 26 oktober 2006