Gedrags -en Huisregels

De Chi Academy heeft als doelstelling om ontwikkeling van lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen, hierbij staat uiteraard plezier in de sport ook centraal. Om het sporten voor de trainers en medestudenten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren we een aantal gedrags -en huisregels.

1. Respect voor elkaar. We helpen elkaar.

2. Kom op tijd voor de training (minimaal 5 – 10 min. van te voren).

3. Let op tijdens de training, gelieve niet onnodig te praten tijdens de les. Telefoon uit of op stilstand, tenzij anders overeengekomen met de trainer.

4. Persoonlijke hygiëne & verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, gedoucht, schone trainingskleding). We trainen op blote voeten. Gelieve voor aanvang van training, fris en verzorgt de zaal te betreden.

5. Leden mogen een flesje of bidon gevuld met water mee te nemen de zaal in. Pakjes, blikjes, zoetigheid is niet toegestaan in de zaal.

6. Leden kunnen tijdens de lessen gebruik maken het aanwezige trainingsmateriaal (bv. bokshandschoenen, scheenbeschermers). Ga hierbij respectvol om met andermans spullen. Men dient zich echter na uiterlijk 4 weken lidmaatschap van eigen materiaal te voorzien.

7. De sportschool is een schoenenvrije zone. Bezoekers en leden dienen hun schoenen te plaatsen in de daarvoor bestemde schoenenkast. Buitenschoeisel/buitenslippers zijn verboden. Sporttassen op de matten zijn niet toegestaan.

8. Wangedrag (gedragingen die onze huisregels overschrijden) kan leiden tot directe stopzetten van het lidmaatschap.

9. Elke vorm van agressie (geweld en intimidatie), discriminatie, ongewenste intimiteiten, diefstal wordt niet geoorloofd. Er kan aangifte van worden gedaan en aanleiding geven tot verwijdering van de sportschool.

10. Loop niet te koop met geleerde vechttechnieken en leer niets zonder toestemming van de leraar aan een ander.

11. Wees sportief en behulpzaam in de sportschool. Vriendelijkheid en positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de sportschool worden gewaardeerd.

12. Geef het goede voorbeeld voor je medestudenten, train serieus.

13. Onze schoolkleding is niet verplicht, sportkleding is verplicht. Geen vrijetijdskleding. Geen schaarse of uiterst opvallende kleding. Geen kleding met scherpe delen (zoals ritssluitingen, etc.). Indien hier niet aan wordt voldaan, kan er niet deelgenomen worden aan de les.

14. Het gebruiken of in bezit hebben van verdovende middelen incl. alcohol in de accommodatie of voor aanvang van een training is niet toegestaan.

15. De sportschool is alleen toegankelijk voor onze leden (incl. ouders, voogd) en bezoekers met een afspraak, tenzij anders overeengekomen met de CHI ACADEMY.

16. Bezoekers voor wie het bezoek aan de accommodatie gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen hiervan vooraf melding te maken bij de trainers van de CHI ACADEMY.

17. Dienstruimten, kantine zijn zonder toestemming niet toegankelijk voor bezoekers.

18. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in de accommodatie.

19. In het gebouw geldt een algeheel rookverbod en alcoholverbod.

20. Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding dient ordelijk te gebeuren. Overige aanwijzingen, die men van de trainers van CHI ACADEMY ontvangt dienen te worden opgevolgd.

21. Bezoekers kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, als de situatie daar naar het oordeel van de medewerkers van CHI ACADEMY om vraagt.

22. Het bezetten van de gang en kantine is niet toegestaan.

23. Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.

24. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen.

25. Het gebruik van ballen is niet toegestaan zonder toestemming van de trainer. Ander spelmateriaal in de accommodatie mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.

26. Het deelnemen aan onze sporten geschiedt geheel voor eigen risico. Wij zijn tevens een vechtsportschool, vechtsporten vallen onder risico sport.

27. Neem je eigen waardevolle spullen mee en deponeer deze in de daarvoor bestemde bakken in de sportzaal. Laat sporttassen in de kleedkamers.

28. Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan de medewerkers van CHI ACADEMY.

29. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van CHI ACADEMY en/of schade toebrengen aan bezittingen van CHI ACADEMY worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

30. Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

Toepasselijkheid

  • Bij het betreden van de accommodatie, aanvaardt men de toepasselijkheid van ons algemene regels en is men verplicht alle voorschriften en de aanwijzingen van medewerkers van CHI ACADEMY op te volgen.
  • Onder bezoekers vallen ook leden, gebruikers en huurders van de accommodatie.
  • CHI ACADEMY aanvaardt geen (contractuele e/o buitencontractuele) aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voorzover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CHI ACADEMY en/of het management van CHI ACADEMY.
  • CHI ACADEMY is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
    Voorzover CHI ACADEMY geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is CHI ACADEMY ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Klachten
Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van CHI ACADEMY om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen middels een bericht te sturen naar info@chiacademy.nl.

Algemene voorwaarden
De Chi Academy is een sportschool, die gelooft in het goede van de mens. Al met al zijn wij een professionele organisatie, die geleid wordt door mensen. Wij doen ons uiterste best en trachten zo goed mogelijk onze diensten te verlenen, waarvoor wij algemene voorwaarden hanteren. Onze leden zijn met inschrijving, akkoord gegaan met onze voorwaarden.

Boeddha’s advies luidt:
Geen kwaad te doen,
Een goed persoon te zijn,
En je gedachten te zuiveren;
Dit is de leer van Boeddha.

Dhammapada 183

Buddha-Chi-Academy-Den-Bosch